GEOCROMOTERAPIA

La Geocromoterapia és un innovador mètode terapèutic i evolutiu basat en els patrons Intel.ligents de la geometria harmònica, el color i la llum utilitzats simultàniament. Se la considera una medicina de l’ànima perque la geometria actua sobre les capes causals de qualsevol desequilibri, i també és un mètode integral perque els filtres geocrom aplicats sobre els punts d’acupuntura mitjançant la projecció del flash de llum incidiesen sobre la realitat física, psicològica i anìmica.

Aquests arquetips són patrons harmònics de geometria i color, la seva informació ordena i estructura i indueix a sintonitzar i a reestablir l’harmonia perduda aportant major lucidesa, comprensió i pau.


“La llum, els colors i la geometria harmònica ens indueixen a recobrar l’equlibri aportant-nos mayor lucidesa, comprensió i pau.”
–Astrid Izquierdo